یازدهمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ فروردین ماه ۹۶

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ محمدامین صالحی باکس عکاسی با قابلیت عکسبرداری ۳۶۰ درجه الکترونیک پذیرش ۲ علی صالحی باکس عکاسی با […]

دهمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ اسفند ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ شیما رئیسی کفش پرنده در دست بررسی نیاز به تکمیل فرم و توضیح بیشتر- طرح نامشخص ۲ […]

نهمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۷ بهمن ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ نازنین جهرآزاد فیلتر تشخیص مقدارآلودگی واردخانه و تصفیه آن در دست بررسی نیاز به توضیح حضوری دارد […]

هشتمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۱۴ بهمن ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر مربی ۱ نرگس امیری تیغ جراحی و کورت دردست بررسی ۲ نرگس امیری زیارت بی مشکل عدم پذیرش ۳ […]

هفتمین شورای پذیرش مرکز نوآوری – ۲۰ دی ماه ۹۵

شورای پذیرش مرکز نوآوری در مورخه بیستم دی ماه ۱۳۹۵ در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان تشکیل و ایده های زیر بررسی شد: ردیف نام نوآور ایده مربوطه نتایج شورای پذیرش نواقص پرونده ناظر/مربی مرکز ۱ مهرنوش قنبرپور لامپ هوشمند پذیرش پارک هرمزگان ۲ پارسا قاسمی اصل سیم سیار هوشمند پذیرش پارک هرمزگان […]