دیتابیس | سوال چالشی یک

فرض کنید جدولی بنام myTable داریم که ستونی با عنوان num دارد که اعداد ۰ تا ۹ در آن ذخیره شده است. سلکتی روی این تیبل بنویسید که اعداد ۱ تا ۱۰۰ را بعنوان خروجی نمایش دهد.   “بدون مشاهده راهنمایی ها تلاش کنید…..”     راهنمائی اول: “بدون مشاهده راهنمایی دوم تلاش کنید” نیاز به ضرب دکارتی […]